Käyttöehdot

Päivitetty 21. toukokuuta 2020

1. Määritelmät

Trambo on Trambo Oy:n tuottama palvelu elämysten, retkien, tapahtumien ja muiden näihin verrattavien palveluiden myymiseen ja ostamiseen.

Näissä käyttöehdoissa palvelun eri osapuolia ja sen kautta tarjottavia palveluita kuvataan seuraavilla käsitteillä.

Palvelun käyttäjiä ovat

Tuottaja, eli palveluaan Trambon kautta tarjoava henkilö tai yrityksen edustaja, joka on rekisteröitynyt Trambo-palveluun.

Osallistuja, eli tuottajan palvelun Trambon kautta ostava henkilö, joka on rekisteröitynyt Trambo-palveluun ja maksaa ostamansa palvelun maksukortillaan.

Käyttäjä-sanalla viitataan kaikkiin palveluun rekisteröityneisiin käyttäjiin.

Tapahtuma tarkoittaa Trambon kautta tarjottavaa elämystä, retkeä, tapahtumaa tai muuta näihin verrattavaa palvelua.

Palvelu tarkoittaa Trambo Oy:n tuottamaa Trambo-verkkopalvelua.

Maksuvälittäjä tarkoittaa maksunvälittäjänä toimivaa Stripe-yrityksen tuottamaa Stripe-palvelua.

2. Palvelun toiminnan tarkoitus ja edellytykset

Trambon toiminnan tarkoituksena on mahdollistaa tuottajien tarjoamien palveluiden markkinointi, etsiminen ja ostaminen palvelun välityksellä. Sekä tuottajien että osallistujien on rekisteröidyttävä palveluun. Tuottajien on hyväksyttävä näiden käyttöehtojen lisäksi myös maksuvälittäjä Stripen käyttöehdot.

Trambossa palveluita voivat ostaa yli 18-vuotiaat yksityishenkilöt.

Trambo-palvelua saa käyttää vain tässä kuvattujen palveluiden tarjoamiseen ja ostamiseen alla yksilöityjen käyttöehtojen mukaisesti.

3. Oikeudet sisältöön

Käyttäjillä on oikeus palveluun tuottamaansa tekstiin, kuviin ja muuhun sisältöön. He sallivat muiden käyttää tuottamaansa sisältöä palvelun luonteen mukaisesti, ja sallivat palvelun ylläpitäjän arkistoida tietoa ja tehdä siihen palvelun kannalta tarpeellisia muutoksia, mutta eivät siirrä muita oikeuksia ellei toisin sovita. Trambo-palvelulla on kuitenkin oikeus käyttää käyttäjän tuottamaa sisältöä palvelun sisällä tapahtuvassa markkinoinnissa tai esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa tai muissa näihin verrattavissa kanavissa tapahtuvassa markkinoinnissa.

Käyttäjällä on vastuu palveluun tuottamastaan sisällöstä.

Palvelun tuottajalla on oikeus poistaa palvelusta käyttöehtojen, lain tai hyvien tapojen vastaiset kuvat, tekstit, palvelut tai käyttäjät, ja evätä käyttäjän käyttöoikeus palveluun mikäli sitä käytetään tavalla, joka ei vastaa näiden käyttöehtojen tarkoitusta tai intentiota, tai muulla tavalla häiritsee palvelun toimintaa.

4. Käyttäjien ja palveluntarjoajan keskinäiset vastuut

Trambo ei ole sopimusosapuolena palvelun kautta tehtävissä transaktioissa, eikä se vastaa näissä ilmenevistä ongelmista, vahingoista tai tappioista. Trambo ei takaa palvelun häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta, eikä ole velvollinen korvaamaan käyttäjälle palvelun keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuneita kuluja, menetyksiä tai vahinkoja. Trambo varaa oikeuden koska tahansa muuttaa palvelunsa toimintaa ja sisältöä, estää sinne pääsyn tai lopettaa palvelun ilman erillistä ilmoitusta.

Trambo ei vastaa verkkopalvelun käyttäjien toimista tai sen kautta tarjottavista palveluista. Palvelun käyttäjien tulee itse arvioida palvelussa tekemiensä toimien järkevyys ja turvallisuus sekä muiden käyttäjien luotettavuus.

Palvelussa toimivien tuottajien tulee itse varmistua tarjoamiensa palveluiden lainmukaisuudesta ja sen vaatimista mahdollisista luvista tai ilmoituksista, sekä huolehtia myynnistään mahdollisesti maksettavista veroista, toiminnan vaatimista vakuutuksista sekä muista näihin verrattavissa olevista maksuista. Tuottaja sitoutuu antamaan asiakkaalleen suorittamastaan maksusta kuitin. Tuottaja sitoutuu toteuttamaan palvelussa tarjoamansa tapahtuman kuvatun mukaisena, ja sitoutuu mahdollisissa osallistujien kanssa syntyvissä reklamaatiotilanteissa sovittelemaan asian itsenäisesti. Tuottaja sitoutuu seuraamaan palvelun kautta tapahtuvia varauksia ja viestiliikennettä, ja vastaamaan käyttäjien esittämiin kysymyksiin tai reklamaatioihin viipymättä.

Tuottajan tulee pyrkiä järjestämään ilmoittamansa tapahtuma. Tilanteen niin vaatiessa tuottajalla on kuitenkin oikeus perua palveluun ilmoittamansa tapahtuma. Mikäli mahdolliset peruutukset ovat ennakoitavissa, tuottajan tulee pyrkiä ilmoittamaan ennalta todennäköiset peruutuksen aiheuttavat olosuhteet ja muut mahdolliset peruutusehdot.

Trambo edellyttää tuottajilta reilun hengen noudattamista niin palvelun kuin osallistujien suhteen. Palveluun tehdyissä ilmoituksissa tai muissa tuottajan tapahtumaan liittyvissä yhteyksissä ei saa ohjata osallistujia ostamaan palvelua toista kautta. Toistuva ilmoitettujen tapahtumien peruuttaminen ei ole palvelun reilun hengen mukaista.

Palvelun kautta myytävien tapahtumien osallistuja sitoutuu vastuulliseen toimintaan osallistuessaan tapahtumiin, ja huolehtii itse vakuutusturvastaan ja muista näihin verrattavista velvoitteista mikäli tapahtumaan osallistuminen sellaisia edellyttää. Mikäli tuottajan järjestämä tapahtuma ei vastaa kuvattua, osallistuja sitoutuu reklamoimaan tästä tapahtuman tuottajalle viipymättä.

Trambo voi poistaa palvelusta sen käyttöehtojen vastaisen tai harhaanjohtavan ilmoituksen. Trambo voi myös tällöin peruuttaa osallistujien tekemät varaukset.

Trambo-palvelun ylläpitäjällä on oikeus oikeudellisiin toimiin ehtoja rikkonutta käyttäjää vastaan.

5. Hinnoittelu, maksut ja tilitykset

Kun osallistuja ostaa tuottajan tarjoaman palvelun, veloitetaan palvelun hinta osallistujan luottokortilta välittömästi. Maksut tilitetään tuottajalle kuitenkin vasta viimeistään seitsemän vuorokautta tapahtuman alkamisen jälkeen. Maksun siirtymisessä tuottajan tilille voi tämän lisäksi olla pankkiliikenteestä johtuen usean vuorokauden viive.

Trambo perii palvelun kautta tapahtuvasta kaupasta tuottajalta myyntiprovision, joka vähennetään tuottajalle tilitettävistä maksuista.

Trambo perii osallistujan tekemistä varauksista tuottajan määrittelemän hinnan lisäksi varausmaksun, jota ei palauteta osallistujalle vaikka varaus tai tapahtuma peruutettaisiin.

Mikäli tapahtuma tai varaus peruutetaan, palautetaan varauksesta maksettu hinta osallistujan maksuvälineenä käyttämälle luottokortille. Trambon perimää erillistä varausmaksua ei kuitenkaan palauteta.

Palvelussa kulloinkin voimassa oleva hinnoittelu ilmoitetaan erillisessä hintaliitteessä, joka löytyy Trambo-verkkopalvelusta.

Trambo-palvelu ei vastaa palvelun käyttämän maksuvälittäjän toiminnasta seuraavista mahdollisista maksuviiveistä tai käyttäjille mahdollisesti tulevista kuluista. Maksuliikenteen osalta tuottaja on sopimussuhteessa myös maksuvälittäjään.

Trambo pidättää luvan kaikkiin hinnoittelua ja hinnoittelumallia koskeviin muutoksiin.

6. Käyttäjän poistaminen

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus poistaa käyttäjä Trambo-palvelusta ja lopettaa hänen käyttöoikeutensa palveluun perustellusta syystä ja ilman korvausvelvollisuutta. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi näiden käyttöehtojen rikkominen tai epäilys käyttöehtojen rikkomisesta.

7. Käyttöehtojen voimassaolo ja muutokset

Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot palveluun rekisteröityessään. Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Trambo voi muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla käyttöehtojen muutoksesta käyttäjilleen. Käyttäjä hyväksyy muuttuneet käyttöehdot jatkamalla palvelun käyttämistä.

8. Sovellettava laki

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Trambon hinnoittelu (hintaliite)

Voimassa 2.6.2020 alkaen

Trambo perii palvelussa tehtävistä varauksista varauksen tekijältä varausmaksun, joka on 2,3% varauksen hinnasta, mutta vähintään 0,90€. Tämä varausmaksu lisätään maksettaessa tapahtuman hinnan päälle. Tätä varausmaksua ei palauteta tapahtuman tai varauksen peruuntuessa.

Trambo perii kaikesta kauttaan tapahtuvasta kaupasta tapahtumien järjestäjiltä 10% provision (2.6.2020 alkaen, voimassa toistaiseksi) osallistujan maksamasta tapahtuman hinnasta. Kuitenkin jos myydyn palvelun hinta on alle 10 euroa, peritään palvelun kulujen kattamiseksi 1,00€ minimiprovisio. Tapahtuman peruuntuessa palvelun hinta palautetaan varauksen tekijälle.